Έρανος Αγάπης 2018

 Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι κι ἐφέτος, τήν ἑβδομάδα 9-16 Δεκεμβρίου θά διεξαχθεῖ σέ ὅλες τῆς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ “Ἔρανος τῆς Ἀγάπης”. Ἀκολουθεῖ ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών ἡ ὁποία διαβάστηκε στούς Ἱερούς Ναούς μας χθές, Κυριακή 2 Δεκεμβρίου.

*

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἠχήσουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μας, γιά νά μηνύσουν τόν ἐρχομό τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Γιά νά μᾶς προσκαλέσουν νά ἑορτάσουμε τήν κατά σάρκα γέννηση τοῦ Λυτρωτοῦ. Γιά νά προσέλθουμε νά προσκυνήσουμε μέ πίστη τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Γιά νά ψάλλουμε μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Ἡ ἐν σαρκί φανέρωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πρόσφερε σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ὕψιστη καί μοναδική εὐεργεσία. Πρόσφερε στόν κόσμο, αὐτό πού δέν μποροῦσε νά προσφέρει κανείς ἄλλος. Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τήν κάθοδό Του ἀπό τά οὐράνια στά ἐπίγεια μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν ἁμαρτία. Μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. Μᾶς λύτρωσε ἀπό τόν πνευματικό θάνατο, πού εἶναι ὁ χωρισμός μας ἀπό τόν Θεό.

Ἐπίσης, ἡ εὐεργεσία πού μᾶς πρόσφερε εἶναι ὕψιστη εὐεργεσία, γιατί «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς» εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου πού μᾶς χάρισε τή ζωή τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Τή ζωή τῆς χάριτος καί τῆς εὐσέβειας. Τή ζωή τῆς γνήσιας χαρᾶς καί τῆς πραγματικῆς εἰρήνης. Μᾶς δώρισε, ὅμως, καί τή νίκη κατά τοῦ θανάτου, καθώς καί τή δόξα τοῦ παραδείσου.

Μπροστά, λοιπόν, σ᾽ αὐτή τήν ἀπερίγραπτη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο γεμάτοι ἀπό εὐγνωμοσύνη ἀναφωνοῦμε καί λέμε: «Τί άνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;». Ἡ ἀνταπόδοσή μας στή δική Του εὐεργεσία εἶναι νά μιμηθοῦμε τόν Ἅγιο Θεό μας καί νά γίνουμε κι ἐμεῖς εὐεργέτες τῶν ἄλλων.

* * *

Πάντοτε, ἀλλά ἰδιαιτέρως σήμερα, ὑπάρχει ἀνάγκη ἔμπρακτης καί θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ἔχουμε χριστιανούς ἀδελφούς πού ὑποφέρουν ἀπό ἀβάστακτο σωματικό καί ψυχικό πόνο. Ἔχουμε ἀδελφούς πού στεροῦνται συγγενικῶν καί φιλικῶν προσώπων. Ἔχουμε ἀδελφούς πού στενάζουν κάτω ἀπό τό βάρος τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν.

Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀναζητοῦνται πιστοί χριστιανοί μέ διάθεση προσφορᾶς καί εὐεργεσίας. Γιά νά συνεργαστοῦν μέ ἄλλους πιστούς. Γιά νά συνεισφέρουν μέ δυνάμεις ψυχικές καί σωματικές. Γιά νά ἀφιερώσουν χρόνο καί ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτοῦν οἱ ἀνάγκες, προκειμένου νά βοηθηθοῦν οἱ ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας.

Τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας μᾶς ὑποδεικνύει καί ὁ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ἔλεγε: «Ἕνα εἶναι τό ζητούμενο στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη στόν Χριστό καί ἡ ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας. Ἡ ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. Κανείς δέν μπορεῖ νά φθάσει στόν Θεό, ἄν δέν περάσει ἀπό τούς ἀνθρώπους. Νά τούς ἀγαπᾶτε καί νά τούς συμπονᾶτε ὅλους. ῾῾Καί εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη. Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους᾽᾽ (Α’ Κορ. 12, 26-27). Αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος νά αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ. Ὅτι εἴμαστε ἕνα».

* * *

Στό προσκλητήριο αὐτῆς τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐεργεσίας πρός τόν συνάνθρωπο μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας κι ἐφέτος μέ τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀπό τήν Κυριακή 9 ἕως καί τίς 16 Δεκεμβρίου θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν στό σπίτι ἤ στήν ἐργασία σας συνεργεῖα ἀποτελούμενα ἀπό ἐθελόντριες τῶν ἐνοριῶν μας, ζητώντας τή συνδρομή σας γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν σας καί τῆς καρδιᾶς σας προσφέροντας ὅ,τι θέλετε, ὅ,τι μπορεῖτε, ἀρκεῖ αὐτό πού δίνετε, νά τό προσφέρετε μέ εὐχαρίστηση.

Μέ τό προϊόν τοῦ Ἐράνου, ὅπως γνωρίζετε, καλύπτουμε τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυμάτων μας, τῶν συσσιτίων τῶν ἐνοριῶν μας, τῶν ἀπόρων καί πολυτέκνων οἰκογενειῶν, τῶν ἀσθενῶν πού δέν μποροῦν νά ἀγοράσουν τά φάρμακά τους, τῶν φοιτητῶν μας πού χρειάζονται ἕνα χρηματικό βοήθημα γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους καί πολλές ἄλλες.

Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου σᾶς εὔχομαι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πού ἀπό ἀγάπη ἐνανθρώπησε γιά νά εὐεργετήσει τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρο τόν κόσμο, νά σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς ἀξιώσει νά περάσετε τίς ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους μέ ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική χαρά.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Dec 7th, 2018

Ημερολόγια 2019

Κυκλοφόρησε το ετήσιο ημερολόγιο του Ιερού μας Ναού για το 2019. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Ναό τις ώρες που είναι ανοιχτός με κόστος 5 ευρώ που διατίθενται για τις ποικίλες ανάγκες του Ναού και το έργο που επιτελείται από την Ενορία.

Πρόκειται για καλαίσθητη έκδοση, με φωτογραφίες του Ιερού Ναού καθώς και εικόνες των Αγίων της ημέρας με σύντομο αγιογραφικό σημείωμα.

 

Dec 5th, 2018

Χριστουγεννιάτικο Δέμα Αγάπης 2018

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣ!

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

(ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΓΑΛΑΤΑ, ΌΣΠΡΙΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Κ.Λ.Π.)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΝΗΣ

Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟ

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  ΤΡΑΠΕΖΙ

ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

 Ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων, η ενορία φροντίζει ώστε κανείς να μην στερηθεί των βασικών αγαθών.

Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους δίδονται βοηθήματα καθώς επίσης τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τον Ιερέα του Ναού σε σε συνεργασία με τις κυρίες της Χριστιανικής Αλληλεγγύης.

Με αφορμή τις εορτές τις αγάπης καλείστε να ενισχύσετε την αποθήκη τροφίμων του Ιερού Ναού με τρόφιμα μακράς διάρκειας (ρύζι,μακαρόνια,λάδι,δημητριακά,γάλα μακράς διάρκειας κτλ) είτε δίδοντας χρήματα για την αγορά κρέατος.

Ειδικές προθήκες βρίσκονται εντός του Ιερού Ναού στην είσοδο.

 

Dec 2nd, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή  2 Δεκεμβρίου 2018 – ΙΔ ΛΟΥΚΑ Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

ώρα 07:00-10:00 : Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 –  Αγίας Βαρβάρας

ώρα 07:00 – 09:00 : Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00:Εσπερνός

Τετάρτη  5 Δεκεμβρίου 2018 -Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

ώρα 07:00-09:00 : Όρθρος-Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Πέμπτη  6 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίου Νικολάου

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Αγρυπνία Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 το βράδυ Προς τιμήν του Αγίου Πατρός  Παταπίου

Ώρα 20:30- 00:30: Εσπερινός- Αρτοκλασία- Όρθρος  -Προσκύνηση Λειψάνων -Χρίση δι’ ελαίου – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 – Ι΄ΛΟΥΚΑ – Σύλληψις Αγίας Άννης

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 

ώρα 17:00:Εσπερινός

Τετάρτη 12  Δεκεμβρίου 2018 Αγίου Σπυρίδωνος

ώρα 07:00-09:00 :  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 

ώρα 17:00:Εσπερινός

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίου Ελευθερίου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00:Εσπερινός

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 ΙΑ ΛΟΥΚΑ Των Αγίων Προπατόρων

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00 : Εσπερινός

Δευτέρα  17 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίου Διονυσίου –Προφήτου Δανιήλ

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00:Εσπερινός

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 Προ της Χριστού Γεννήσεως

ώρα 07:00-10:00 : Όρθρος-Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00  Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίας Ευγενίας

ώρα 07:00 – 09:00 : Εσπερινός – Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

Τρίτη  25 Δεκεμβρίου 2018 – Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ώρα 05:00 – 09:00 : Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

Τετάρτη  26 Δεκεμβρίου 2018 – Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου

ώρα 07:00 – 09:30 : Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00:Εσπερινός

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 Αγίου Στεφάνου

ώρα 07:00-09:00 : Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 

ώρα 17:00:Εσπερνός

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 – Αγίων 14.000 Νηπίων

ώρα 07:00 – 09:00 : Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018- Μετά την Χριστού Γέννησιν

Ώρα 07:00- 10:00 :  Όρθρος-Θεία Λειτουργία

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού(κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 16:30 έως 18:30. Για τις ειρτές θα ανακοινωθεί πρόγραμμα Γραφείου ξεχωριστά.

Μαθήματα Αγιογραφίας:Κάθε Δευτέρα 17:00.

Κατηχητικά Σχολεία:

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2018 – 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

 

Dec 1st, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη  1 Νοεμβρίου 2018 –Αγίων Αναργύρων

ώρα 07:00-09:00: Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 – Ε’ ΛΟΥΚΑ – Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδου

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη  7 Νοεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Πέμπτη  8 Νοεμβρίου 2018 – Των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Προς τιμήν του Αγίου Πατρός  Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως

Ώρα 20:30- 00:30

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 – Η΄ΛΟΥΚΑ – Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 13  Νοεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 – Αγίου Αποστόλου Φιλίππου

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή  16 Νοεμβρίου 2018 – Αγίου Αποστόλου Ματθαίου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 – Θ΄ΛΟΥΚΑ

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 – Εισόδια Υπεραγίας Θεοτόκου

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή  25 Νοεμβρίου 2018 – ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00 Εσπερινός

Δευτέρα  26 Νοεμβρίου 2018 – Αγίου Στυλιανού

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 – Αγίου Ανδρέου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού(κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 16:30 έως 18:30.

Μαθήματα Αγιογραφίας:Κάθε Δευτέρα 17:00.

Κατηχητικά Σχολεία:

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2018 – 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

 

Oct 29th, 2018

Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στά Ἑλληνόφωνα χωριά τῆς Κάτω Ἰταλίας

 

 

Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς στούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς καί στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως (Ἁγίου Ἀνδρέου 14, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 93 46 788, ἐσωτ. 5).

Ἀνοῖξτε τά παρακάτω εἰκονίδια γιά νά ἐνημερωθεῖτε γιά τό πρόγραμμα τῆς προσκυνηματικῆς ἐπίσκεψης.

Sep 30th, 2018

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης


Ἀνακοινώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου ἄρχισαν οἱ ἐγγραφές στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στή Σχολή μποροῦν νά φοιτήσουν μαθητές ἀπό τήν ἡλικία τῶν 12 ἐτῶν καί ἄνω. Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής καί χορηγεῖται πτυχίο ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Κράτος (Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ).

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά ζητοῦν πληροφορίες ἀπό τό γραφεῖο τῆς Σχολῆς, Ἁγίου Ἀνδρέου 14, Νέα Σμύρνη (δίπλα στό γήπεδο τοῦ Πανιωνίου) καί στό τηλέφωνο 210 93 31 667 κατά τίς ὧρες λειτουργίας τῆς Σχολῆς (Δευτέρα, Τρίτη καί Τετάρτη, 6-8 μ.μ.).

 

Sep 30th, 2018

Το νέο σχολικό έτος

Μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ Συμεών για την έναρξη του σχολικού έτους

«Ἀγαπητά μου Παιδιά,

   Πέρασαν καί φέτος οἱ καλοκαιρινές διακοπές. Οἱ πόρτες τοῦ Σχολείου σας ἄνοιξαν. Ἀπό σήμερα μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει. Ταυτόχρονα, ξεκινάει ὁ ὄμορφος ἀγώνας καί ἡ προσπάθεια γιά νά κατακτήσετε τή γνώση. Νά διαμορφώσετε τόν χαρακτήρα σας. Νά συγκροτήσετε τήν προσωπικότητά σας. Ν᾽ ἀναδειχθεῖτε ὑπεύθυνοι πολίτες αὐτοῦ τοῦ τόπου.

   Τό νέο σχολικό ἔτος ξεκινά μέ μιά ἱερή πράξη, τόν Ἁγιασμό. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπικαλούμαστε τόν Θεό καί Πατέρα μας μέ πίστη. Ζητᾶμε τή βοήθειά Του. Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς φωτίσει ὅλους. Νά ἐνισχύει τούς δασκάλους καί καθηγητές σας. Νά αὐξάνει τόν ζῆλο σας γιά μάθηση. Νά σᾶς παραστέκεται στή μελέτη τῶν μαθημάτων σας. Νά σᾶς ἐξοπλίζει μέ ἐπιμέλεια καί μεθοδικότητα σέ κάθε σχολική δραστηριότητά σας.

   Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μποροῦμε νά προσβλέπουμε στήν ἐπιτυχία. Ἡ μεθοδική προσπάθεια καί ὁ κόπος πού τήν συνοδεύει φέρνουν τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα.

   Μή φοβηθεῖτε, λοιπόν, νά δουλέψετε μέ ὄρεξη. Καί νά προσπαθήσετε γιά τό καλύτερο. Γιά νά χαιρόμαστε μαζί σας ὅλοι μας. Οἱ γονεῖς σας, οἱ καθηγητές (οἱ δάσκαλοί) σας, ἐμεῖς οἱ πνευματικοί σας πατέρες.

   Μέ ὅλη μου τήν καρδιά σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε ὑγεία, δύναμη καί ὄρεξη γιά δουλειά καί ἡ νέα σχολική χρονιά νά εἶναι εὐλογημένη καί δημιουργική.»

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Sep 30th, 2018

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Σας προσκαλούμε στην ετήσια πανήγυρη του Ναού μας προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

 

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 19:00: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος

ώρα 20:30: Λιτανεία της Εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης (Ιερός Ναός – Δήμητρος – Ανεμώνων – Μυρτιδιωτίσσης-Λεωφ. Κυθηρίων – Ιερός Ναός)

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 07:00: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κκΣυμεών

ώρα 18:30: Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στην Παναγία τη Μυριδιώτισσα.

 

Sep 20th, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σάββατο  1 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 – ΙΔ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – Οσίου Μάμαντος και Ιωάννου του Νηστευτού

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Σάββατο  8 Σεπτεμβρίου 2018 – Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:30: Εσπερινός

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 – Πρό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2018 – Η Παγκόσμιος  Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο  15 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:30: Εσπερινός

Δευτέρα  17 Σεπτεμβρίου 2018 – Σοφίας, Αγάπης, Ελπίδος και Πίστεως των μαρτύρων

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Πέμπτη  20 Σεπτεμβρίου 2018 – Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρος και της Συνοδείας Αυτού

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο  22 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 – Α ΛΟΥΚΑ – Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ώρα 19:00: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός  Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Θα ακολουθήσει Λιτανεία της Εικόνας.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 – Ανάμνηση θαυμάτων της  Παναγίας της επονομαζομένης και Μυρτιδιωτίσσης -Πανηγυρίζει ο Ναός μας

ώρα 07:00 – 10:30: Πανηγυρικός Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος

Στις Ακολουθίες του Πανηγυρικού Εσπερινού της παραμονής και του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας ανήμερα θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κκ Συμεών.

ώρα 18:30: Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 – Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο  29 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 18:30: Εσπερινός

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 – Β Λουκά

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού ΕΚΤΟΣ Σαββάτων,Κυριακών  και την ημέρα της Εορτής 24/9.

Το γραφείο του Ιερού Ναού θα παραμείνει  ανοιχτό, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 12:00 το πρωί και το απόγευμα από 18:00 έως 20:00. Δεν θα είναι ανοιχτό κτά τις 23 και 24/9 λόγω της πανηγύρεως.

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 17:00 έως 19:30.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Sep 3rd, 2018
« Previous PageNext Page »